14/02/17

אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בביוטכנולוגיה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכלה האקדמית להנדסה אורט בראודה לאישור פרסום והרשמה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (.(M.Sc בביוטכנולוגיה. לאחר שעיינה המל"ג בהמלצתה של ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 27.9.2016 ובהמלצתה של ועדת המשנה מיום 10.1.2017, שניתנה לאחר שדנה ועדת המשנה בערעור המוסד על המלצתה מיום 27.9.2016 ולאחר ששמעה את נציגי המוסד שהגיעו וטענו את טיעוניהם במסגרת הדיון בערעור,

מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה מיום 10.1.2017 ולדחות את בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בביוטכנולוגיה וזאת מהנימוקים הבאים:

  1. צפי מספר סטודנטים נמוך אשר אינו מעודד תרבות וסביבת עבודה מחקרית;
  2. הפעילות המחקרית של חברי הסגל בתחום ביוטכנולוגיה אינה מגיעה לכלל מסה קריטית;
  3. התשתית המחקרית האישית העומדת במוסד לרשות החוקרים במחלקה שינחו תלמידי מחקר אינה מספיקה.