12/02/19

אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 11.12.2018 שלא לאשר את פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') במכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין.
המל"ג מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות אשר קיימה דיון מעמיק בנושא לאחר עיון בכלל החומרים שהוגשו לה, לרבות חוברת הבקשה, חוות דעת הסוקרות והתייחסות המוסד, ולאחר ששמעה את נציגי המוסד שהופיעו בפניה והציגה להם שאלות הבהרה בנושא.
בהתבסס על כך שוועדת המשנה מצאה כי הנימוקים שהביאו להחלטת המל"ג ביום 15.11.2016 שלא לאשר את הבקשה הראשונה באותו עניין (שהוגשה באוקטובר 2015), נותרו על כנם בגרסה המתוקנת מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. לא לאשר את פתיחת התוכנית שהוגשה.
  2. לאור החשיבות של קיום תוכנית לימודים בהוראת מתמטיקה למסלול היסודי בצפון, לאשר למכללה להגיש תוכנית חדשה שתביא בחשבון את כלל ההערות, כפי שהוצגו בחוות הדעת, ותתוקן בהתאם.