12/11/19

אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומית

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובדו"ח הוועדה המקצועית והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' אהוד מניפז, על הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולא לאשר למכללה האקדמית הדסה לפתוח את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.A.) ביזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומית מהנימוקים העולים מדו"ח ועדת השיפוט ובין היתר: קיומו של חוסר עקביות וחוסר הלימה בין שם התוכנית, מהותה, הרציונל שלה, תכניה, דמות הבוגר שלה ולימודי ההשלמה הנדרשים על מנת להתקבל אליה, נושאים חשובים אינם מקבלים דגש מספיק בתוכנית, נדרשות השלמות של קורסים נוספים, חוסר באלמנטים ותכנים מתחום מינהל עסקים וניהול וצורך דחוף בצירוף של חבר סגל בכיר נוסף בדרגת מרצה בכיר לפחות, אשר תחום המחקר העיקרי שלו הוא יזמות וחדשנות ועוד.