19/03/19

אי-מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 12.2.2019 בעניין בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים. לאחר שעיינה בחוות דעתה של הוועדה המקצועית וכן שמעה את נציגי המוסד החליטה המל"ג לאמץ את המלצת הוועדה ולא לאפשר את פתיחת מסלול הלימודים לתואר שני עם תזה (M.B.A.) במינהל עסקים, וזאת לאור הליקויים השורשיים עליהם הצביעה ועדת הבדיקה ומאחר והמוסד לא העלה טענות חדשות כאשר הופיע לטעון בפני ועדת המשנה. להלן הנימוקים המפורטים:
א. העדרו של המגוון הרחב של דיסציפלינות מדעיות הקשורות למדעי הניהול (כגון כלכלה, פסיכולוגיה, מתמטיקה וסטטיסטיקה) הדרוש להבטחת הצלחתה של תוכנית לימודים מחקרית במדעי הניהול.
ב. מחסור בחברי סגל ליבתי בכירים שפעילים מחקרית ופנויים להנחיית תלמידי מחקר.
ג. הרכב לא מאוזן של חברי הסגל הליבתי בחתך של תחומי התמחות.
ד. מחסור בתכנים מחקריים מספקים בתוכנית הלימודים.
ה. העדר בידול ברור בין התוכנית המוצעת לבין תוכנית הלימודים הקיימת במסלול הלא מחקרי.
ו. רמת אי הוודאות הגבוהה באשר לפרופיל התלמידים העתידים ללמוד בתוכנית המוצעת.