26/06/18

אי-מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' רחל הארהרד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית במלואו ולא לאשר למכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי זאת הואיל והתוכנית אינה ברמה אקדמית נאותה, מהנימוקים שפורטו בדו"ח, ובפרט הנימוקים הבאים:

א.         גם לאחר העדכון הרביעי של התוכנית סברה הוועדה המקצועית כי בשל הבעיות הקיימות עדיין בתוכנית, והמפורטות בדו"ח הוועדה לבדיקת הבקשה, לא ניתן לקיים תוכנית לתואר שני ברמה נאותה. הוועדה סברה כי התוכנית מתמקדת במתן כלים, ולא בתהליך של גיבוש זהות מקצועית או בנייה של יכולות ייעוציות אצל הסטודנטים עצמם, וכתוצאה מכך הם יסיימו את הלימודים עם יכולת לא מספקת להסתכלות מעמיקה ורפלקטיבית על המערכת ועל עצמם.

ב.         אי התאמת סגל ההוראה לתוכנית, כפי שמפורט  בדו"ח הוועדה, מהווה גורם משמעותי בקושי של המכללה להעמיד תוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ברמה נאותה.

  1. לאור מחסור בתוכניות לימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי למגזר הדתי, יתאפשר למכללה להגיש בקשה חדשה לתואר שני בייעוץ חינוכי במועד שתבחר.