24/09/19

אי מתן הסמכה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (M.Design) ללא תזה בעיצוב משולב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בעניין בקשת המכון הטכנולוגי בחולון, והחליטה שלא להאריך  את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב משולב.

על שולחן המל"ג הונח מכתב נשיא המכון הטכנולוגי חולון מיום 22.9.2019.  בנוסף, המל"ג קיבלה דיווח מוועדת המשנה על אודות הדיון עם נציגי המוסד לפיו נציגי המוסד הופיעו בפני ועדת המשנה בישיבתה היום והודיעו כי הם מקבלים את המלצת ועדת המשנה ואת חוות דעת הסוקרים, ולפיכך הם מבקשים להפסיק לקיים את התוכנית לאחר שמחזור הלימודים שיחל לימודיו בתש"ף יסיים את לימודיו.

לאחר שעיינה המועצה בכלל החומרים שהוגשו לה, לרבות דו"ח ההתפתחות שהגיש המכון הטכנולוגי חולון על אודות תוכנית הלימודים, חוות דעת הסוקרים והתייחסות המוסד לחוות דעת הסוקרים, ולאחר שקיבלה דיווח מוועדת המשנה על אודות הדיון עם נציגי המוסד, מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
  2. לקבוע כי בתוכנית הלימודים ישנם ליקויים משמעותיים הנוגעים לאופייה של התוכנית ומהותה אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה וביניהם: מרביתו של סגל ההוראה בתוכנית הינו מתחום הפרקטיקה עד לכדי אי עמידה בתנאי הסף לתואר שני שקבעה המל"ג; חוסר יציבות בהנהגת התוכנית במהלך שנות קיומה וחילופי ראשי תוכנית רבים על פני תקופת זמן קצרה; קושי בהגדרת רציונל התוכנית, מבנה התוכנית ומהות התואר הנלמד, פער בין רציונל התוכנית לבין צבר הקורסים שבה; העדר קוהרנטיות בין אוסף הקורסים בתוכנית; תוכנית השלמות לסטודנטים שאינם מתחום העיצוב אשר אינה מגשרת על הפער בין אלה לסטודנטים בוגרי תואר ראשון בעיצוב. לאור האמור, בהסתמך על חוות דעת הסוקרים ובהסתמך על החלטת המל"ג בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות מיום 22.7.2014, המל"ג החליטה לא לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים מעבר למחזור שייפתח בסמסטר א' בשנה"ל תש"פ, ומיום סיום הלימודים של מחזור זה תסתיים ההסמכה באופן מלא.
  3. על מנת שלא לפגוע בסטודנטים הקיימים – להאריך את ההסמכה של המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני ללא תזה (M.Des.) בעיצוב משולב עבור סטודנטים שנרשמו לתוכנית עד למועד קבלת החלטה זו.