30/06/15

אי-עמידה בהחלטת מל"ג בדבר תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) בהנדסת אנרגיה באפקה, המכללה להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 17.5.2015 בעניין אי עמידת "אפקה, המכללה להנדסה בתל אביב", זאת לאחר שהוועדה לפיקוח ואכיפה שמעה את נציגי המוסד (ביום 25.2.2015) והציגה בפניהם שאלות, וכן קיבלה לעיונה את המלצת ועדת המשנה התחומית מיום 24.3.2015 בנושא.  המל"ג רושמת לפניה כי נשיא המוסד אשר התמנה בשנה  האחרונה, מסר שהדיאלוג הנוכחי של אפקה מול המל"ג אינו מקובל עליו ובכוונתו לקיים אל מול המל"ג דיאלוג ענייני, מקצועי ומכבד תוך הקפדה על תנאי הקבלה לתוכנית מתוך אמונה אמיתית בחשיבות ההקפדה על תנאי הקבלה, בפרט בתוכנית לתואר שני, כמו גם על הרמה האקדמית, וכי הוא פועל לתיקון ההפרה.

כמו כן רושמת המל"ג לפניה כי לא נרשמו בעבר מקרי הפרה נוספים של המוסד.

לאור האמור לעיל, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.5.2015 והחליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה הפרה מהותית של החלטת מל"ג מפורשת.
  2. על המכללה להעביר דיווח מפורט על תנאי הקבלה של המתקבלים לתוכנית לתשע"ו, כפי שנתבקשה. ההסמכה הזמנית של התוכנית תוארך טכנית עד לאחר קבלת הדיווח האמור, דהיינו עד נובמבר 2015.
  3. בהתבסס על הדיווח על אודות עמידת המתקבלים לשנה"ל תשע"ו בהחלטות המל"ג בנושא תנאי הקבלה, תבחן ועדת המשנה התחומית האם המכללה תקנה את ההפרה ופועלת בהתאם להחלטות המל"ג בנושא. ככל שתימצא הפרה בנושא, יוחזר הטיפול לוועדה לפיקוח ואכיפה שתשקול אי הארכת או התליית ההסמכה לתוכנית ו/או הפחתת תקצוב עבור סטודנטים שהתקבלו שלא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה.
  4. על המוסד להקפיד על קיום החלטות המל"ג העקרוניות והפרטניות במלואן, לרבות בנושא תנאי הקבלה.