08/09/15

אי-עמידה בהחלטת מל"ג בדבר תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, וזאת לאחר שוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שמעה את נציגי המוסד והציגה בפניהם שאלות.  כמו-כן, המוסד הבהיר כי הוא תיקן את פרסומיו בנושא תנאי הקבלה, לרבות באתר האינטרנט וכן העביר אישור בכתב כי הוא פועל וקולט סטודנטים אך ורק בהתאם להחלטות המל"ג בנושא.  בפני המל"ג הובאו כבר בעבר מקרי הפרה נוספים של המוסד.  לאור האמור לעיל, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה כלהלן:

  1. לקראת תום תקופת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתוכנית (פברואר 2017) ייבדקו , בין היתר, נתוני הקבלה של הסטודנטים לתוכנית ועמידתם בהחלטות המועצה בנושא.
  2. בהתבסס על הדיווח כאמור וככל שתימצא הפרה בנושא, יוחזר הטיפול לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שתמליץ על אי-הארכת או התליית ההסמכה לתוכנית.
  3. על המוסד להקפיד על קיום החלטות המל"ג השונות במלואן, לרבות בנושא תנאי הקבלה. ככל שתימצא הפרה נוספת של החלטות המועצה ע"י המוסד, תילקח בחשבון גם הפרה זו במסגרת הדיון בה.