17/05/16

אי-עמידת הקריה האקדמית אונו בהחלטת מל"ג בנושא הגבלת מכסת הסטודנטים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ובהפרעות בתקשורת

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו 17.5.16 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בדבר אי עמידת הקריה האקדמית אונו בהחלטות המל"ג מיום 26.7.2011 בנושא שבנדון.  המועצה להשכלה גבוהה רואה באי עמידת הקריה האקדמית אונו בתנאי ההחלטות באשר למכסות הסטודנטים שנקבעו לה הפרה מהותית של החלטות מל"ג מפורשות והיא מחליטה כדלקמן:

  1. על הקריה האקדמית אונו לעמוד במכסת הסטודנטים אשר אושרה על ידי המל"ג בהחלטותיה מיום 26.7.2011, דהיינו 40 סטודנטים המתקבלים לשנה א', לכל היותר, בכל מחזור לימודים, בתוכניות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת.
  2. לקראת תשע"ז, תיבדק מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכניות הלימודים שבנדון. היה ותימצא הפרה חוזרת בנושא, יחזור הנושא לדיון נוסף בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
  3. אם הקריה האקדמית אונו תבקש כי המל"ג תבחן מחדש את החלטתה העקרונית בדבר הגבלת מכסת הסטודנטים בתוכניות הלימודים, עליה לפנות בצינורות המקובלים לוועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בבקשה כאמור.