17/12/19

אי-רישום סטודנטים חדשים לתוכנית לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית במכללת לוינסקי לחינוך והארכת הסמכה זמנית עבור סיום לימודיהם של הסטודנטים הקיימים בלבד

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' זהר לבנת על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את ממצאי דו"ח הוועדה המקצועית, ולקבוע כי לא יתקיים רישום סטודנטים חדשים לתוכנית לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית במכללת לוינסקי לחינוך, וכי תוארך ההסמכה הזמנית בתוכנית עבור סיום לימודיהם של הסטודנטים הקיימים בלבד, מהנימוקים שעלו בדו"ח ובהם:

א.         התוכנית במסלול עם התזה מבוססת ברובה על תוכנית הלימודים ללא התזה אשר אינה מהווה תשתית ראויה לתוכנית מחקרית.

ב.         להוספת תזה ישנן משמעויות מהותיות – ולא טכניות כפי שעולה מתשובות המוסד. בהקשר זה נקבע, בין היתר, בהחלטת המל"ג מיום 13.12.2016 כי ישנם הבדלים מהותיים בין מסלול לתואר שני ללא תזה ומסלול לתואר שני עם תזה ואינם בהכרח המשך טבעי אחד של השני.

ג.          רמת עבודות התזה אינה גבוהה והן אינן עוסקות במהות התוכנית – חינוך לשוני בחברה רב תרבותית.

  1. עם סיום לימודיהם של הסטודנטים הקיימים ההסמכה לתוכנית תסתיים.