25/09/19

אי תקצוב סטודנטים בתכניות רב תחומיות שהיקפן חורג מהחלטות ות"ת ומל"ג – ערעור המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית אשקלון

ביום ה-25.9.19 דנה ות"ת בערעורים אשר הוגשו ע"י המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית כנרת בנוגע להפחתת הסטודנטים החורגים ממגבלת 600 הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות אשר קבעו ות"ת ומל"ג, ממכסת הסטודנטים המתוקצבים, וכן בנתונים הפיננסיים של המכללות עליהן חלה הגבלה זו: המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית אחווה:

לאור כלל הנתונים שהוצגו בפניה, ולאור עמדת ות"ת כי רק בנסיבות חריגות בלבד, יש מקום לשקול לאפשר חריגה ממגבלת מספר הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות, אך זאת רק לזמן מוגבל ורק במקרים בהם חריגה זו מתחייבת לצורך חיזוק מכללות אשר אינן יציבות פיננסית, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • לאפשר למכללה האקדמית כנרת לקלוט עד 800 סטודנטים בהפעלה מלאה עד שנה"ל תשפ"ג, והחל משנה"ל תשפ"ג תקלוט המכללה עד 200 סטודנטים במחזור אשר יביאו את המוסד ל-600 סטודנטים בהפעלה מלאה, זאת בדומה לאישור שניתן למכללה האקדמית גליל מערבי בנושא.
  • שלא לשנות החלטתה מיום 31.7.19 בעניין הפחתת מספרי הסטודנטים החורגים ממגבלת מספר הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות, מספירת הסטודנטים לתקצוב במרכיב ההוראה לתש"פ עבור המכללות היוצאות לעצמאות להן איתנות פיננסית: המכללה האקדמית אשקלון, המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית אחוה, וזאת גם הואיל ומכללות אלה לא קבלו אישור מראש לחריגה כאמור.
  • בנוסף, לאור תרומתו המוגבלת של תואר מסוג זה והשאיפה להקנות לסטודנטים השכלה דיסציפלינרית שתאפשר גם שילוב הולם יותר בשוק התעסוקה, מחליטה ות"ת להרחיב את הגבלת מספר הסטודנטים הנספרים לתקצוב בכל אחת מהתוכניות הרב תחומיות במכללות ל-600, כך שהגבלה זו תחול גם על המכללות: המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המכללה האקדמית תל חי המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית צפת. הרחבת ההגבלה תחול בפועל משנה"ל תשפ"ג אשר נתוניה משמשים לתקצוב תשפ"ד, וזאת על מנת להעניק למוסדות אלו תקופת היערכות מספקת.