24/03/15

אנגלית כשפה זרה – בהמשך להחלטת מל"ג מיוני 2013

בישיבתה ביום  ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה כלהלן:

א.         המועצה שבה ומבהירה כי בהחלטתה מיום 11.6.2013 בנושא אנגלית כשפה זרה קבעה כלים למיון וסיווג רמת האנגלית של הסטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה והאחדה בין-מוסדית של רמות הלימודים באנגלית. האחדה זו תבטיח הכרה הדדית בין מוסדות בקורסי האנגלית והפטורים של סטודנטים, בבואם ללמוד בכל מוסד אחר. ההחלטה לא התנתה קבלה לתואר ראשון על-סמך רמת האנגלית.

ב.         במסגרת יישום החלטה זו ובעקבות המהלך של משרד החינוך לשיפור אמינות וטוהר מבחני הבגרות מחליטה המל"ג לבחון המנגנון הבא לקביעת רמת האנגלית של הסטודנט:

 1. בהמשך למיפוי מהימנות בחינות הבגרות שנערך ע"י משרד החינוך לבתיה"ס התיכוניים ברחבי הארץ, לאפשר מיון וסיווג של מועמדים לרמת מתקדמים ב' )רמה אחת לפני הפטור,( לתלמידים שלמדו בבתי"ס שמופו ע"י משרד החינוך כמהימנים ")ירוקים") ונבחנו בבגרות עד שנה"ל תשע"ד )ועד בכלל) ברמת  5 יח"ל באנגלית בציון סף 90.
 2. יישום מנגנון זה מותנה בזמינותם של הנתונים הבאים:
 • רשימת בתי הספר שסווגו ע"י משרד החינוך כ"ירוקים״ (מהימנים).
 • זמינות ציוני בחינות הבגרות ברמת 5 יח"ל אנגלית.

ג.          יובהר כי, בכל מקרה, האפשרות הנ"ל תהווה פיילוט לשנתיים, שבסיומו תבחן המל"ג את תוצאותיה ואת מידת הצלחתה ולאור זה תקבע אם ואיך לסווג סטודנטים בהתאם לציוני הבגרות שלהם. כמו כן יובהר כי ציונם של נבחנים משנה״ל תשע״ה ילקח בחשבון ללא תלות בסיווגו של התיכון בו למדו.

ד.         הפיילוט יהווה אפשרות נוספת לדרכי המיון והסיווג לרמות האנגלית אשר נקבעו בהחלטת מל"ג מיוני 2013.

ה.         לאור השינוי במינהל מל״ג/ות״ת ומינויה של ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי,  אשר מתוקף תפקידה אמונה על מעקב ואכיפת החלטות מל"ג,  מוצע לבסס המעקב אחר יישום ההחלטה מיוני 2013 והחלטה זו עליה ועל צוות שיכלול שני חברי מל"ג (נציג אוניברסיטאות ונציג מכללות) ונציג סטודנטים, ושיסייע לה במעקב אחר יישום ההחלטות.

 1. הצוות יגבש הנחיות לבחינת תהליך יישום ההחלטות במוסדות להשכלה גבוהה.
 2. הצוות יגבש הנחיות לבחינת איכות הוראת האנגלית בכל הרמות.
 3. הצוות יבחן את מידת האחדת רמות האנגלית בין המוסדות – האם אכן מיושמת ובאיזה אופן.
 4. הצוות יגבש הנחיות לבחינת הפיילוט המוצע.
 5. הצוות יבחן מידת הצלחתם של מועמדים שהתקבלו על סמך ציוני בגרות באנגלית 5 יח"ל –  במסגרת הפיילוט –  במבחני הפטור מאנגלית.
 6. הצוות יבצע השוואה בין מידת הצלחה בפטור של מועמדים לפי מנגנוני הסיווג השונים: לפי החלטת מל"ג מיוני 2013 ולפי הפיילוט המוצע.
 7. הצוות יבחן את דיווחי המוסדות שיוגשו בנדון.
 8. הצוות יעביר דיווח תקופתי לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בנוגע להתקדמות המוסדות בנושא ואת המלצותיו בנדון.
 9. ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית תדון בדו"ח הצוות ותגבש המלצתה למל"ג בכל הנוגע ליישום החלטת מל"ג מיוני 2013 בכלל ויישום הפיילוט שבהחלטה זו בפרט.
 10. צוות זה יחליף את צוות המעקב שעל הקמתו הוחלט בסעיף 3 בהחלטת מל"ג מיוני 2013.