19/10/21

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב – חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 17.8.2021 בעניין חריגת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות בשל מינוי משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור למוסד שאינה בדרגת פרופסור כנדרש.

לאחר שקיבלה לידיה את התכתובות בנושא ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נשיא המכללה, פרופ' עמי מויאל, מחליטה המל"ג לאפשר למכללה לתקן את ההפרה עד לא יאוחר מחודש דצמבר 2022 וזאת מהנימוקים הבאים:

  1. בהתאם למידע שהעביר המוסד, רקטור המוסד מונתה לתפקידה עוד בטרם נכנסו ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לתוקפן.
  2. המכללה היא זו שיזמה והצהירה שקיימת חריגה אותה הם מבקשים להסדיר, וזאת טרם כניסת ההנחיות התאגידיות המעודכנות לתוקף.
  3. לפי הצהרתו של נשיא המכללה, תיק המינויים לדרגת פרופסור של רקטור המכללה עומד להיות מוגש לוועדה העליונה במל"ג למינוי פרופסור במהלך שנת תשפ"ב.

עד לחודש דצמבר 2022 על המכללה לעדכן את המל"ג בדבר עמידה בהנחיות התאגידיות.