19/07/16

אפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול משאבים ומערכות לאומיים: מים – בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל   וועדת המשנה התחומית למדעי החברה בנושא הנדון והחליטה כי מכיוון שתכני התוכנית שהוגשה דומים לאלו הנלמדים בתוכניות אחרות ל'ניהול משאבי מים' לא מדובר בפרדיגמה חדשה, אלא בפרדיגמה קיימת.

על כן, הבקשה מועברת לבחינת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה.