19/07/16

אפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול החולה המורכב – בקשת הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ג בתמוז (19.7.16) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל וועדת המשנה למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי באפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני(M.A.) ללא תזה בניהול החולה המורכב, בקשת הקריה האקדמית אונו,  ועמידת הבקשה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את "ניהול החולה המורכב" כתחום בעל התכנות אקדמית ללימודים לתואר שני.