19/07/16

אפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ומידע בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל ואישור סוקרים לבדיקת הבקשה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי וועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל  באשר לאפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ומידע בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל ואישור סוקרים לבדיקת הבקשה, והיא החליטה לאשר את היתכנות הנדסת נתונים ומידע כתחום אקדמי לתואר ראשון וכן להעביר את בקשת הטכניון לבדיקתם של שני סוקרים מהתחום כלהלן:

 

  • פרופ' אהוד גודס – המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פרופ' יואב בנימיני – החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל-אביב