30/04/20

אשרור תיקון לסדרי הנוהל לדיוני המועצה וועדות המשנה – לתקופת חירום (קורונה)

          בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) המועצה להשכלה גבוהה החליטה לתקן את סדרי הנוהל     דיוני המועצה וועדות המשנה שלה – לתקופת חירום (קורונה).  התיקון הוא כלהלן:

לאחר סעיף 14 לסדרי הנוהל ייקבע:

15. נוהל דיונים מקוון בתקופת חירום בשל התפשטות נגיף הקורונה

מבלי לגרוע מהוראות סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה, ועל אף האמור בהם, בתקופת החירום בשל התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו מכוח תקנות שעות חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ובאופן חריג ותחום למשך תוקפן של התקנות האמורות, רשאית המועצה לדון ולקבל החלטות באמצעות מערכת מקוונת, כמפורט להלן:

1. יושב הראש רשאי להחליט כי נושאים ידונו והחלטות תתקבלנה באופן מקוון, בכפוף לתנאים שלהלן:

א.  תנאים מצטברים:

(1)       נושאים פרטניים בלבד שאינם רוחביים או עקרוניים ואין להם השלכות רוחב.

(2)       נושאים העולים בקנה אחד עם החלטות מל"ג עקרוניות ועם מדיניות מל"ג.

(3)      הצעת ההחלטה בנושא הנדון מתבססת על המלצה/חוות דעת של כלל הגורמים הרלוונטיים לבדיקת הנושא (סוקר/מומחה/ועדת בדיקה/ועדת משנה/גורמים מקצועיים של מל"ג/ות"ת).

ב.  הליך קבלת החלטה:

(1)        לאחר שהנושא נדון בוועדת המשנה הרלוונטית וניתנה המלצה, יועבר הנושא (לרבות החומרים והצעת ההחלטה) לחברי המועצה.

(2)        החומרים והצעת ההחלטה יישלחו ככלל יחד עם החומר לישיבת המועצה.

(3)        הדיון וההצבעה יתבצעו באופן מקוון, ויתקיימו לגביהם כל התנאים בסדרי הנוהל.

ג.     כל החלטה שתתקבל בהליך זה, תיכלל בפרוטוקול הישיבה העוקבת שלאחר קבלת

ההחלטה תוך ציון הליך קבלת ההחלטה.

ד.  להלן הנושאים אשר ידונו במסלול זה:

(1)       הסמכה/הארכת הסמכה/הארכת הכרה

(2)      אישור פרסום והרשמה בתוכנית לימודים חדשה בכפוף לתנאים המצטברים

הבאים:

  • המוסד הוסמך להעניק תואר מסוג זה (תואר ראשון/שני (מחקרי ולא

מחקרי), שלישי, פרופ').

  • ב. למוסד הסמכה בתוכניות אחרות בתחום זה (בהתאם לרשימת התחומים[1]).

(3)       אישור הרכבי ועדות/סוקרים לבדיקת תוכניות/מוסדות.

(4)      אישור קיום תוכנית לאוכלוסייה ייחודית התואמת להחלטות עקרוניות של המל"ג בנושא, ובלבד שכל ההמלצות וחוות הדעת תומכות בהצעת ההחלטה.

(5)      הארכה טכנית של הכרה במוסד/הסמכה להעניק תואר/אישור פרסום והרשמה/כהונת חברי ות"ת.

(6)      שינוי שם תוכנית/סימול התואר – ובלבד שהמלצת המומחה/ סוקרים/ ועדת מומחים/ועדת המשנה תומכות בהצעת ההחלטה.

(7)       אישור הסבת תוכנית לשפה זרה.

(8)      המלצה על מועמדים מומלצים לכהונה בגופים/מועצות, בהתאם לנהלי המל"ג.

(9)       דו"חות פרטניים להערכת איכות אודות מוסדות ומעקב אחר יישום דו"חות           פרטניים.

(10)     אישור הסכמים בעלי אופי מוסדי פרטני.

(11)     בקשות פרטניות בעניין שמות מתחם.

(12)     שימוש בכינויים מוגנים.

(13)     המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ברמה פרטנית מוסדית בלבד.

(14)     ליושב הראש הסמכות להחליט על נושאים נוספים בהתאם לתנאים האמורים בסעיף א לעיל.

2. על אף האמור לעיל, יושב הראש רשאי להחליט כי יתקיים דיון ותתקבלנה החלטות באופן מקוון בנושאי מדיניות או בנושאים רוחביים, בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:

א.  לא התקבלה התנגדות של רבע מחברי המועצה/ ועדה לקיים דיון בנושא באופן מקוון.

ב.  יושב הראש והמנכ"ל נימקו בכתב את חשיבות קיום הדיון בנושא בתקופה זו.

ג.   הדיון במועצה יתקיים על בסיס המלצת סוקר/ועדה/ות"ת וכד'.

[1] רשימת התחומים כוללת את התחומים הבאים: מדעי הרוח, עיצוב ואמנות, חינוך והכשרה להוראה, מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול, משפטים, רפואה ורפואה שיניים, מקצועות עזר רפואיים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, המדעים הפיסקליים, המדעים הביולוגיים, חקלאות, הנדסה ואדריכלות, רב תחומי.