13/05/14

הקמת ועדת היגוי עליונה של מל"ג/ ות"ת למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל

 

א.         בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה להקים ועדת היגוי עליונה של מל"ג/ ות"ת למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, על פי הצעת ות"ת.

ב.         ועדת ההיגוי העליונה  למדעי הרוח  תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות והמל"גיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בארץ, תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית, תגבש מדיניות אחידה, תמליץ על דרכי פעולה ותעקוב אחר יישום המלצותיה.

ג.          מל"ג מאשרת את הרכבה המוצע של הוועדה, כדלהלן:

 • פרופ' מלכה רפפורט חובב, יו"ר, בלשנות, האוניברסיטה העברית, חברת ות"ת
 • ד"ר לאה בם, חברת מל"ג
 • פרופ' אורציון ברתנא, מורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון, חבר מל"ג
 • פרופ' אביגדור שנאן , מקרא, ספרות חז"ל, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה האקדמית, הקרן למדעי הרוח
 • נציג יד הנדיב
 • פרופ' מחמוד גנאיים, לימודי הערבית והאסלאם, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' גבי מוצקין, מנהל מכון ון ליר, פילוסופיה, ספרות גרמנית
 • פרופ' אורה לימור, היסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' חנה נווה ספרות, לימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' דני סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' שמואל פיינר, היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
 • פרופ' נעמה צבר בן יהושע, חינוך, המכללה האקדמית אחוה
 • גב' מרב אברהמי, מרכזת הוועדה