06/10/85

בדיקת משמעות תקציבית ע"י ועדת משנה – החלטת מועצה מיום 16.10.1985"

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מועדות המשנה שלה שישלבו בשלבי עבודתן הראשוניים בדיקת המשמעות התקציבית של הנושא ומקורות המימון בכל אותם מקרים שנדרש גם היבט זה.

הצוות המקצועי והמינהלי של ות"ת יגיש לועדות סיוע בביצוע בדיקה זו.