02/01/07

תכניות לימודים לתואר שני עם תיזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות (ובאוניברסיטה הפתוחה) – החלטת מל"ג מיום 2.1.2007

בישיבתה ביום 2.1.2007 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא דלעיל והחליטה כי תכניות לימודים לתואר שני עם תיזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות (ובאוניברסיטה הפתוחה), תיבדקנה ע"י וועדות בודקות ולא ע"י סוקרים/מומחים.