18/02/20

בהחלטת המועצה מישיבתה ביום 16.7.2019 – דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

  1. בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכן את סעיף 3.ג. להחלטת המל"ג מיום 16.7.2019 (דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים), העוסק בנושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות חוץ תקציביות.
  2. לאור בקשת המוסדות, כדי לפשט את הנחיית מל"ג ובמטרה להטיל את נושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות החוץ תקציביות על הגורמים הרלוונטיים ביותר לביצועה בכלל המוסדות, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית מיום 21.1.2020 ואת המלצת ות"ת מיום 29.1.2020 ולעדכן את סעיף 3.ג. בהחלטה כלהלן:

"הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא או לפי החלטתו הרקטור/ המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת…".