22/06/04

בחינה כוללת של נושא שלוחות חו"ל – החלטת מועצה מיום 22.6.2004

לאחר ניסיון של כ- 6 שנים ביישום הוראות תיקון 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מבקשת המועצה להשכלה גבוהה לבחון את נושא השלוחות בכללותו.

לצורך זה מבקשת המועצה מועדת השלוחות לקיים דיון מקיף בסוגיה ולגבש הצעות והמלצות בדבר המשך הטיפול בשלוחות, אם בדרך של שינוי החוק הקיים,  אם בכל דרך אחרת.