06/03/18

בחינת אפשרות של התחלת מהלך למעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של מכללת אורות ישראל באלקנה ומכללת מורשת יעקב ברחובות) לתקצוב ותכנון של ות"ת – המלצת ות"ת מישיבתה ביום 3.1.2018

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מיום

3.1.2018, בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג  מיום 4.2.2015 ומיום 10.2.2015 בהן קבעו מדיניות בנושא מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך לות"ת, ובהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 13.7.2016 ומיום 19.7.2016, לפיהן מעבר של מכללה אקדמית לחינוך כרוך בצעד מקדים של איחוד עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, והחליטה כלהלן:

  1. לאור העובדה כי המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של מכללת אורות באלקנה ושל מכללת מורשת יעקב ברחובות) היא תוצאה של איחוד שנעשה בשנים האחרונות בין שתי מכללות אקדמיות לחינוך, ולאור העובדה כי המוסד המאוחד עומד כיום בקריטריון של גודל מוסד (מספר הסטודנטים מעל 2200), ות"ת מאשרת את בחינת האפשרות של מעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לאחריות תכנונית ותקצובית של ות"ת.
  2. דיון באיחוד יתקיים לאחר ובכפוף לבחינת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל מל"ג/ות"ת את עמידת המכללה בקריטריונים שנקבעו למעבר לוות"ת-מל"ג, לרבות ובפרט בדיקה תקציבית ומשפטית.
  3. כמו כן, במסגרת בחינת האפשרות כאמור לעיל, יידרש המוסד להציג נייר עקרוני מחייב לביצוע איחוד לאחר המעבר לות"ת עם מכללה נוספת.
  4. המעבר בפועל יתאפשר בכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג.