03/01/18

בחינת האפשרות של התחלת מהלך למעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לתכנון ותקצוב ות"ת

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מיום 4.2.2015 ומיום 10.2.2015 בהן קבעו מדיניות בנושא מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך לות"ת, ובהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מיום 13.7.2016 ומיום 19.7.2016, לפיה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך כרוך בצעד מקדים של איחוד עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, מחליטה ות"ת:

  1. לאור העובדה כי המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של מכללת אורות באלקנה ושל מכללת מורשת יעקב ברחובות) עברה איחוד בשנים האחרונות, ולאור העובדה כי המוסד המאוחד עומד כיום בקריטריון של גודל מוסד (מספר הסטודנטים מעל 2200), ות"ת מאשרת את בחינת האפשרות של מעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת.
  2. דיון זה יתקיים לאחר ובכפוף לבחינת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל מל"ג/ות"ת את עמידת המכללה בקריטריונים שנקבעו למעבר לוות"ת-מל"ג, לרבות ובפרט בדיקה תקציבית ומשפטית (גם בהתייחס לנושא הפעילות המתקיימות בשטחי יו"ש).
  3. כמו כן, במסגרת בחינת האפשרות כאמור לעיל, יידרש המוסד להציג נייר עקרוני מחייב לביצוע איחוד לאחר המעבר לות"ת עם מכללה נוספת.
  4. המעבר בפועל יתאפשר בכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג.