09/12/14

בחינת ההיתכנות של קיום תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון ב"ניהול וחיזוי אסטרטגי" (במסגרת בקשת המרכז האקדמי הרב-תחומי נגב (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת ההיתכנות של התוכנית "ניהול וחיזוי אסטרטגי" כתוכנית לימודים אקדמית, תחום שהנו חדש בישראל, ובהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה מיום 28.10.2014.
מחוות דעת הסוקר, אשר בחן, בין היתר, את היקף גוף הידע והקהילה המחקרית של התחום, כמות הפרסומים בכתבי עת מובילים בתחום ומאפייני המסגרות האקדמיות בהן הוא נלמד בעולם, עולה כי תחום החיזוי האסטרטגי טרם רכש מעמד של תחום עצמאי ומבוסס מבחינה אקדמית הראוי להילמד במסגרת לימודים לתואר ראשון.  לאור זאת, וכן בשל העובדה כי מדובר במוסד בהקמה המצוי בראשית התהוותו האקדמית,  מחליטה המל"ג לדחות את הבקשה.  למען הסדר הטוב, יצוין כי בימים אלה מגבשת המל"ג נוהל לבחינת תקפות אקדמית של תחומים חדשים, כגון במקרה האמור.