27/07/16

בחינת מתן אשראי לתוכניות בניית המעונות במרכז האקדמי רופין

תשע"ו/111 – החלטה:

בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת במתן אשראי לבניית המעונות במרכז האקדמי רופין והחליטה:

  • לאשר למרכז האקדמי רופין להתקשר עם מוסד פיננסי לקבלת אשראי עבור פרויקט בינוי המעונות, עד לגובה של 40 מיליון ₪ ולפרק זמן שלא עולה על 20 שנה.
  • הסכם האשראי יאושר סופית לאחר בחינת הצוות המקצועי בות"ת ולפני חתימתו, וזאת במטרה לוודא שהתנאים המפורטים בו אינם פוגעים באיתנותה הפיננסית של המכללה.
  • לטובת פרויקטים עתידיים אשר יבקשו מתן אשראי, מחליטה ות"ת להקים צוות קבוע שיטפל בבקשות המוסדות.