26/07/21

בחינת מתן הכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה

בישיבותיה ביום 21.7.2021 וביום 26.7.2021 דנה ות"ת בסוגיית מתן הכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה, בנושאים שבתחום סמכותה.

בפני ות"ת עמדו דו"ח הוועדה בנושא בראשותו של פרופ' נחום פינגר וכן חוות דעת אגפי ות"ת-מל"ג בהיבטים התקציביים, כולל חוות הדעת הפיננסית של רו"ח דורון פרלשטיין (איתנות פיננסית והעסקת סגל) והמשפטיים (עמידה בהנחיות התאגידיות).

בדיון הציג רוה"ח פרלשטיין את הדו"ח ונשמעו גם התייחסויות הצוות המקצועי. בתום הדיון התקיימה הצבעה על הצעת החלטה לאישור הבקשה.

 

ההצעה נדחתה והוחלט להמליץ למל"ג שלא להכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה, מן הנימוקים שעלו בישיבות ובדיונים בנושא.

בהמשך לכך, להלן נימוקי ההחלטה:

1. היבטי תקצוב ואיתנות פיננסית - המוסד אינו יציב מבחינה פיננסית וישנם סימני שאלה מהותיים על יציבותו הכלכלית. בהכנסות עומד המוסד על 280 מיליון ₪ וזה מצב שמעלה סימני שאלה, המוסד הזה הוא לא מוסד עשיר באופן יציב. כן קיים חשש כי המוסד ידרוש בעתיד להיות מוסד מתוקצב, בפרט כשיעלה הצורך בבניית מעבדות מחקר.

2. היבט אקדמי והשלכותיו – הנתונים מראים שהמוסד ברמה בינונית ומטה ועל כן המוסד אינו ראוי מבחינת רמתו האקדמית לקבל הכרה כאוניברסיטה ונשאלת השאלה איך אוניברסיטה פרטית ברמה בינונית או נמוכה תשליך על המוסדות האחרים בארץ. ההחלטה מאוד קרדינלית למערכת ההשכלה הגבוהה ובקבלת ההחלטות שלנו, לא ניתן להתעלם ברמתו של המוסד.

3. היבט תכנוני - סוגיית הכרה באוניברסיטה חדשה בישראל, גם אם לא מתוקצבת, היא סוגיית מדיניות עקרונית המחייבת בחינה מעמיקה והסתכלות רחבה ומערכתית על כלל מערכת ההשכלה הגבוהה, זאת מעבר להתמקדות פרטנית בעניינו של מוסד מסוים. טרם קבלת החלטה פרטנית בענין מוסד מסוים יש לקיים דיון עקרוני מעמיק על מהותה של אוניברסיטה וסוגית ההכרה באוניברסיטה חדשה, וכן יש להתייחס להשפעת הנושא על כלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לא נעשתה עבודת מטה ראויה. מדובר בשאלה עקרונית והיא לא רק לגופו של מוסד. יש להכריע קודם מה זו אוניברסיטה, מה הקריטריונים להקמת אוניברסיטה, איזו פקולטות יכללו באוניברסיטה ומה הרמה הדרושה בה. ות"ת לא דנה בנושאים האלה, לא התייעצה עם גופים שאמונים על הדבר הזה, לא בדקה מה קורה בעולם. לא ניתן לקבל החלטה כל כך עקרונית מבלי העבודה הזו, ועל כן, לפי שעה, איננו יכולים לאשר את הבקשה. גם בדו"ח של הועדה המקצועית רשום שהם לא ידעו מה ההגדרה של אוניברסיטה. זה מהותי ומשקף שלוועדה הבוחנת לא היו הכלים לבצע את משימתה.