29/01/20

בחינת מתן הסמכה זמנית למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות – מסמך מס 4660

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בהארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (A.) במיסטיקה ורוחניות.
  2. נוכח מספר הסטודנטים בפועל, אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית, מאמצת ות"ת את חוות דעת אגף תקצוב וממליצה למל"ג להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות עד לסוף יולי 2022. במהלך תקופה זו יציג המוסד לות"ת תכנית להגדלת מספרי הסטודנטים בתכנית.