03/04/19

בחינת סוגיית האיחוד בין המכללה האקדמית שנקר לבין אוניברסיטת תל אביב

ות"ת רואה בחיוב את בקשת המכללה האקדמית שנקר הנדסה. עיצוב, אמנות ואוניברסיטת תל-אביב להתאחד ומחליטה לתת אישור עקרוני לגיבוש תכנית איחוד מפורטת, הכוללת את היעדים הבאים:
א. איחוד תאגידי, הכולל העברת הפעילות המתקיימת בשנקר לתל אביב, לרבות קליטת סגל אקדמי ומנהלי להעסקה ע"י תל אביב בהתאם למסלולים הרלוונטיים.
ב. אי פגיעה בסטודנטים הלומדים בשנקר כתוצאה מהאיחוד של שני המוסדות.
ג. התחייבות אוניברסיטת תל אביב להמשך שמירה על איזון תקציבי כולל של המוסד המאוחד.

התכנית תכלול אבני דרך ולו"ז לאיחוד ותתייחס לתנאים לעיל ולהיבטים האקדמיים, תקציביים, תאגידיים, משפטיים, תכנוניים ואחרים של האיחוד, בשים לב להיבטים הבאים:
א. הגדרת אופן ניוד הסטודנטים בין הקמפוסים בטווח הקצר, ופריסת הקמפוסים בטווח הארוך.
ב. אופן העברת המחלקות של שנקר לתל-אביב ותיאור מפורט של כל ההיבטים בנוגע לשילוב שנקר באוניברסיטה בכלל, ובתכניות הלימוד בעיצוב בפרט.
ג. פיתוח אשכולות ידע חדשים ובניית תכניות אינטרדיסציפלינריות/חטיבות בשילוב המסלולים הקיימים בתל אביב.
ד. שילוב תחומי ההנדסה הקיימים בשנקר בתל-אביב ויצירת תכניות חדשות בהנדסה.
ה. פיתוח תכניות לתארים מתקדמים ועיבוי המחקר בפרט בתחומי העיצוב.

יובהר כי ככל שכתוצאה מהאיחוד תהיה ירידה במספר הסטודנטים בתחומי הנדסה תבחן ות"ת את האפשרות להקצות מכסות למכללות האקדמיות להנדסה באזור המרכז.

המסגרת התקציבית המאושרת על ידי ות"ת בגין הוצאות האיחוד הן:
א. מסגרת חד פעמית של עד 20 מש"ח בגין הוצאות חד פעמיות הכרוכות באיחוד. ככל שבעתיד המוסד המאוחד יקבל הכנסות בגין העברת זכויות הקרקע בקמפוס הקיים של שנקר, על המוסד לדווח לות"ת ותבחן השבת הסכום החד"פ לוות"ת.
ב. תוספת לבסיס התקציב של עד 12 מש"ח בשנה בגין התאמת מודל התקצוב על פעילות שנקר ממודל מכללות למודל האוניברסיטאי.

יצוין בהקשר זה שהצוות המקצועי יבחן התאמת תעריפים לתכניות ייחודיות של שנקר. בכל מקרה בחינת התקציב ומקורו באופן מפורט תעשה על ידי הצוות המקצועי ותובא בהמשך לאישור ות"ת.