18/02/97

בחירת סגן יו"ר ות"ת – החלטת המועצה מיום 18.2.1997

בישיבתה המועצה ביום 18.2.1997 אושרה התוספת הבאה:

ות"ת רשאים לבחור מבין חבריה סגן יו"ר,  על פי המלצת  יו"ר ות"ת ובהסכמת שר החינוך והתרבות – יו"ר המועצה הודעה על כך תימסר למועצה.