12/09/17

ביטול ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  מיום 18.7.2017 בדבר ביטול ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, והיא החליטה כלהלן:

  1. לאור העובדה שהמסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בכל הנוגע למספר הפרופסורים מן המניין במוסד ובתחומים ספציפיים, תבוטל ההסמכה שניתנה למוסד להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי.
  2. ככל שהמוסד יעמוד באופן מלא בתנאי הסף הנדרשים לקבלת הסמכה זו, הוא רשאי להגיש בקשה למל"ג לקבלת ההסמכה האמורה.