10/02/15

ביטול הרשיון של "Jerusalem International Studies" הנציגות בישראל של Shenandoah University מארה"ב, לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ב-Occupational Therapy במרכז הלימוד בירושלים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 30.12.2014 בנושא שבנדון.  בהתבסס על הצהרת המוסד אשר התקבלה באמצעות הדוא"ל ביום 5.11.2014 לפיה אין בכוונת המוסד לפתוח את השלוחה למרות האישור שקיבלה, ובהתבסס על המכתב אשר נשלח אל נציגי השלוחה בישראל ביום 9.11.2014, החליטה המל"ג לבטל את הרשיון שהוענק לשלוחת "Jerusalem International Studies", הנציגות בישראל של Shenandoah University מארה"ב, לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ב-Occupational Therapy במרכז הלימוד בירושלים.