20/03/18

בירושלים – פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט בהמשך להחלטת המל"ג מיום 23.5.2017

בהמשך לאמור בהחלטת המל"ג מיום 23.5.2017 בנושא פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס הגן הטכנולוגי בירושלים ולתוכנית שהגישה הקריה האקדמית אונו להנגשה ומניעת נשירה של סטודנטים ממזרח ירושלים, והואיל ויש לבחון את התוכנית שהוגשה וכן את עמידת המוסד בתנאים  נוספים לאור ההחלטה, בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018)  החליטה המועצה, לאור סד הזמנים ועל מנת שלא לפגוע במוסד, בשלב זה, כלהלן:

  1. על מנת לאפשר את השלמת הבדיקות הנדרשות כאמור לעיל, לאפשר פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט לתוכניות שאושרו ע"י המל"ג בקמפוס הקריה האקדמית אונו בירושלים.
  2. לבקש מיו"ר ות"ת וסגן יו"ר המל"ג למנות צוות מתוך חברי מל"ג/ות"ת, בליווי הצוות המקצועי, אשר ייבחן את עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בהחלטה, ובפרט את הפעילות האקדמית בירושלים ויישומה של תוכנית ההנגשה ומניעת הנשירה של סטודנטים ממזרח ירושלים. הצוות יגיש לות"ת ומל"ג את חוות דעתו לגבי העמידה בתנאי ההחלטה, ובפרט יישום התוכנית הלכה למעשה, ופעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בגן הטכנולוגי בירושלים.
  3. הצוות יגיש את חוות דעתו עד ליום 2.9.2018.