04/03/14

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו-חוגית. הרכב הוועדה כלהלן: • פרופ' יורי פינס – החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר • פרופ' מאיר שחר – החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל-אביב • פרופ' (אמריטוס) אהוד הררי – החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו-חוגית.  הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' יורי פינס – החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
  • פרופ' מאיר שחר – החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' (אמריטוס) אהוד הררי – החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים