13/05/14

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן: 1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' עמליה אוליבר על עבודתה והדו"ח שהגישה. 2. לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בסוציולוגיה. 3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע בהמלצות הוועדה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בסוציולוגיה במתכונת דו- חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי. 4. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' עמליה אוליבר על עבודתה והדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בסוציולוגיה.
  3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע בהמלצות הוועדה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בסוציולוגיה במתכונת דו- חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי.
  4. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.