21/05/19

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: 1. להודות לסוקרים, פרופ' יאירה אמית ופרופ' שמואל ורגון, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. 2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים, פרופ' יאירה אמית ופרופ' שמואל ורגון, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.