17/09/14

בניין אוספי הטבע שבאוניברסיטת תל-אביב

לאור האמור במסמך מס' 3637 ובנספחים שצורפו לו, מחליטה ות"ת לאשר עקרונית את בקשת אוניברסיטת תל אביב להרחיב את בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי הטבע הלאומיים, בהתאם לפירוט הבא:

  1. אישור הקמת מבנה משכן האוספים בשטח של 8,150 מ"ר בנוי (וכן שטח מקורה בהיקף של 1,073 מ"ר נוספים) בהתאם לתכניות הבנייה המעודכנות שהוצגו על ידי האוניברסיטה.
  2. ההשתתפות הנוספת שתועמד על ידי ות"ת ומשרדי הממשלה השותפים בהסכם תהיה בסך של 10.76 מיליון ₪,  בהתאם למפורט במסמך. אין מניעה מבחינת ות"ת כי המשרדים יעבירו תקציב נוסף מעבר לסכום לפי שיקול דעתם, ובלבד שהדבר יעשה בתיאום מראש עם ות"ת.
  3. חלקה של ות"ת במימון המשותף יעמוד על סך שלא יעל על 5.2 מיליון ₪. הסכום יוקצה מתוך יתרת  תקציב הבינוי התחרותי הרב-שנתי של ות"ת.
  4. ות"ת לא תישא בכל אחריות להעברת תקציבי המשרדים בפועל. במקרה שלא יתממש במלואו אחד ממקורות המימון לפרויקט, באחריותה של האוניברסיטה להשלים את החסר ממקורותיה או מתרומות שתגייס.
  5. האישור מותנה בכך שיתרת עלות הבניה מעבר להגדלת השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה, כמו גם השתתפות בהקמת החניון או כל דרישה אחרת שתוטל על הפרויקט, תמומן במלואה על ידי האוניברסיטה ממקורותיה ו/או מגיוס תרומות ייעודיות, בהתאם למכתבו של סמנכ"ל האוניברסיטה מיום 27.8.2014.
  6. כיסוי ההוצאות השנתיות לתפעול ולתחזוקת המבנה יעשה ממקורות האוניברסיטה.