08/07/14

בעניין מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים בקשה להקפאת הליכים

בהמשך לדיוניה  הקודמים בנושא שבנדון ובהמשך להחלטתה מיום 1.7.2014, בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), קיבלה המועצה דיווח בדבר הדיון שהתקיים בנושא בבית המשפט, ולאחר שהובאה בפניה הצעתה החדשה של הקריה האקדמית אונו במכתבו של רקטור הקריה האקדמית אונו מיום 7.7.2014, וכן שמעה המועצה את רקטור הקריה אשר הוזמן לדיון, היא החליטה שלא לאשר את ההצעה החדשה, זאת על בסיס נימוקים ושקולים דומים לאלה שעמדו לנגד עיניה בהחלטתה הקודמת.