09/12/14

בעקבות מבצע "צוק איתן" – החלטת מועצה מיום 9.12.2014

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014), דנה המל"ג בנושא שבנדון.  בפני המועצה הונחו תשובות המוסדות לפנייתה של פרופ' חגית מסר-ירון, בו התבקשו להתייחס לסוגיות הרבות והמורכבות שאיתם התמודדו המוסדות בעת מבצע צוק איתן, לרבות:

  • הסדרים מיוחדים  עבור סטודנטים מגויסים ובני משפחותיהם, וכן עבור סטודנטים ומוסדות בקו האש;
  • ציוני "עובר" לסטודנטים;
  • חופש הביטוי בזירה האקדמית;
  • תופעות של חרמות בינלאומיים;
  • שיתופי פעולה בין-מוסדיים.
  1. המועצה מציינת שהיתה היענות טובה לפניה ורק 13  מהמוסדות לא טרחו להשיב לפנייה. למוסדות אלו יישלח מכתב ממוקד.
  2. המועצה למדה את תגובת המוסדות והיא רושמת לפניה בסיפוק כי ככלל, הוכיחו המוסדות להשכלה גבוהה בישראל יכולת ראויה להתמודד עם מצב חרום ומתן מענה מנהלי מספק ע"י מתן התאמות לסטודנטים ולבני משפחותיהם, ללא פגיעה בדרישות האקדמיות. יחד עם זאת, היו מוסדות בודדים שנתנו ציון עובר לסטודנטים (אפילו בקורסי חובה) ללא בחינה ובאופן גורף. המועצה מדגישה כי ככלל, מתן ציון עובר ללא עמידה בכל דרישות הקורס (לרבות בחינה) באופן גורף מהוה פגיעה בדרישות אקדמיות. מכל מקום, במקרי קיצון בהם קיים הכרח לשקול מתן ציון עובר ללא בחינה, חובה על המוסד להביא הנושא לדיון ולהחלטה בגוף האקדמי העליון של המוסד (סנאט או מועצה אקדמית).
  3. המועצה ממליצה למוסדות לקיים דיונים פנימיים לגיבוש נהלים לטיפול במקרים חריגים תוך שמירה מוקפדת על עקרון חופש הביטוי והמחשבה, והחופש האקדמי.
  4. מתוך הדיווחים שהתקבלו עולה כי רוב המוסדות לא נתקלו באופן קונקרטי בהתגברות הנטייה לחרמות בינ"ל בתקופת מבצע צוק איתן אך המועצה מבקשת להמשיך ולעקוב אחרי תופעות כאלו.
  5. מתוך הדיווחים שהתקבלו עולה כי שיתופי הפעולה הבין מוסדיים בתקופת המבצע היו מועטים וספורדיים. המועצה סבורה כי יש מקום לעודד שיתופי פעולה בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה בתקופות כאלה.