25/04/18

בקשה לאישור הקמת פרויקט מעונות כפר הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים פרוייקט מעונות כפר הסטודנטים.

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016 ומיום 28.6.2017, ובהמשך למסמך מס' 4259 שהוצג היום  לות"ת מחליטה ות"ת לאשר את התכנית להקמת פרויקט כפר מעונות הסטודנטים ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות, כדלקמן:

 

  1. לאשר בניית פרוייקט המעונות בשטח של כ- 33,000 מ"ר בו יוקמו 1,00 פתרונות דיור לסטודנטים.
  2. לאשר מימון הפרוייקט אשר העלות הכוללת עבורו מסתכמת בכ-230 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
  • סיוע מחברת "דירה להשכיר" בסך 8.365 מיליוני ₪.
  • מענק ות"ת בסך 25.475 מיליוני ₪.
  • היתר אשראי עד סך של 115 מיליוני ₪.
  • מקורות עצמיים של האוניברסיטה ותרומות בסך של כ-81.2 מיליוני ₪.
  1. להקים רשת ביטחון לתקופת ההקמה של הפרויקט בסך של לפחות 23 מיליוני ₪.

 

  1. לאשר שהוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המעונות שנאמדות בכ-3.4 מיליוני ₪ בשנה שימומנו מתוך הכנסות הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של האוניברסיטה.

 

  1. לחייב עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ג' להחלטה זו, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.

 

  1. אגף התקצוב מתבקש לבדוק שההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר, ייחתם ולדווח על כך לות"ת.