17/12/19

בקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת אריאל בשומרון על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר הראשון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי הראש של ועדות המשנה התחומיות מישיבתו ביום 26.11.2019 בדבר הבקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת אריאל על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג –  ציון התמחות על גבי התעודה בתואר ראשון. המל"ג בחנה את הבקשה לדיון חוזר של המוסד בדבר ציון התמחות בהנדסת חומרים והתמחות בביוטכנולוגיה בתעודת התואר הראשון בהנדסה כימית ומחליטה כלהלן:

  1. להדגיש את חשיבות החלטת המל"ג מיום 20.12.2005 בנושא "מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון" הקובעת כי ככלל מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר ראשון שהוסמך להעניקו בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון ואילו את "ההתמחות/מגמה/מסלול" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
  2. בהמשך לאמור, מחליטה המל"ג שלא לאשר למוסד לציין התמחויות על גבי תעודת התואר הראשון בהנדסה כימית.