17/12/19

בקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת תל-אביב על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר הראשון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי הראש של ועדות המשנה התחומיות מישיבתו ביום 26.11.2019 בדבר הבקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת תל אביב על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר ראשון. המל"ג בחנה את הבקשה לדיון חוזר של המוסד בדבר ציון הדגש במדעי המוח על גבי תעודת הבוגר וכן בדבר ציון הדגש באקולוגיה ואבולוציה על גבי התעודה בתואר הראשון בביולוגיה ומחליטה כלהלן:

  1. להדגיש את חשיבות החלטת המל"ג מיום 20.12.2005 בנושא "מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון" הקובעת כי ככלל מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר ראשון שהוסמך להעניקו בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון ואילו את "ההתמחות/מגמה/מסלול" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
  2. בהמשך לאמור, מחליטה המל"ג שלא לאשר למוסד לציין הדגש במדעי המוח על גבי תעודות הבוגר וכן שלא לאשר למוסד לציין הדגש באקולוגיה ואבולוציה על גבי תעודת הבוגר בביולוגיה.