22/12/15

בקשה למינוי חבר סגל אקדמי בכיר ממוסד להשכלה גבוהה כנציג מל"ג במועצת הספריה הלאומית

א.         חוק הספריה הלאומית, התשס"ח–2008 קובע בסעיף 10 כי מועצת הספריה הלאומית תהיה בת 14 חברים, ביניהם "איש סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל מומחיות במדעי הרוח, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה" [סעיף 10 (א) (6) ].

ב.         בהתאם לסעיף 13 לחוק זה, תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה ארבע שנים. חידוש המינוי של חבר מועצה מכהן מוגבל לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.

ג.          בהתאם לסעיף סעיף 10 (א) (6) לחוק, פנה מזכיר חברת הספריה הלאומית אל המועצה להשכלה גבוהה, בבקשה כי תמנה חבר חדש למועצת הספריה הלאומית שהוא "איש סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל מומחיות במדעי הרוח".

ד.         בישיבתה שהתקיימה ביום 22.12.2015, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לאחר שהובאו בפניה המלצות למועמדים, שגיבש הצוות הקבוע של מל"ג המטפל בצורה שוטפת בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים, אשר התבססו על רשימת מועמדים שהעבירה וועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח של ות"ת-מל"ג, בחינת קורות-חיים של המועמדים, והתאמתם למינוי.

ה.         לאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את פרופ' שמואל פיינר, פרופסור מן-המנין מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בפקולטה למדעי היהדות של אוניברסיטת בר אילן למועצת הספריה הלאומית.