12/04/16

בקשה של אוניברסיטת חיפה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בשירותי אנוש ובלימודים רב-תחומיים בפלטפורמה בבני ברק

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש לפתיחה בפלטפורמה החרדית בבני ברק תוכנית לתואר ראשון בשירותי אנוש ולימודים רב תחומיים. זאת, לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.

בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת, האוסר על פתיחת תוכניות חדשות לתואר שני מחוץ לקמפוס ובהפרדה מגדרית, מל"ג מחליטה לדחות את הבקשה להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לתואר שני בטיפול במוסיקה.