24/08/20

בקשות להגשת תוכניות לימודים נוספות במגזר החרדי – חוות דעת תכנונית

תש"פ/146 – החלטה

בישיבתה ביום 24.8.2020, דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהצעות לתכניות לימודים נוספות המופיעות במסמך 4765, ונוכח ההיבטים התכנוניים שהוצגו בפניה היא ממליצה למל"ג כלהלן:

לאשר את הגשת התכנית לתואר ראשון במערכות מידע של מכללת ת"א-יפו לאוכלוסייה החרדית במבח"ר וזאת כחלק ממדיניותן של ות"ת/מל"ג להגדיל את מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק.

 

תש"פ/147 – החלטה[1]

בישיבתה ביום 24.8.2020, דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהצעות לתכניות לימודים נוספות המופיעות במסמך 4765, ונוכח ההיבטים התכנוניים שהוצגו בפניה היא ממליצה למל"ג כלהלן:

לאשר את הגשת התכנית לתואר ראשון בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט של אוניברסיטת בר אילן לאוכלוסיה החרדית במח"ר וזאת כחלק ממדיניותן של ות"ת/מל"ג להגדיל את מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק, מידע ונתונים.

 

תש"פ/148 – החלטה

בישיבתה ביום 24.8.2020, דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהצעות לתכניות לימודים נוספות המופיעות במסמך 4765, ונוכח ההיבטים התכנוניים שהוצגו בפניה היא ממליצה למל"ג כלהלן:

במסגרת התכנית של ות"ת להגדיל את מספר הסטודנטים בהנדסה אזרחית כמענה לביקוש למהנדסים בתחום התשתיות, ממליצה הוועדה לאשר את הגשת התכנית לתואר ראשון בהנדסה אזרחית במסלול הנדסת תחבורה של הטכניון לאוכלוסייה החרדית במבח"ר. התכנית מאושרת להגשה בכפוף למספר נרשמים מינימלי שיוגדר ע"י אגף תקציבים בות"ת ויועבר לידיעת המוסד. הצוות המקצועי במל"ג יעקוב אחר נתוני הנרשמים בשנים הראשונות להפעלת התכנית.

 

תש"פ/149 – החלטה[2]

בישיבתה ביום 24.8.2020, דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהצעות לתכניות לימודים נוספות המופיעות במסמך 4765, ונוכח ההיבטים התכנוניים שהוצגו בפניה היא ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. במסגרת התכנית של ות"ת להגדיל את מספר הסטודנטים בהנדסה אזרחית כמענה לביקוש למהנדסים בתחום התשתיות, ממליצה הוועדה לאשר את הגשת התכנית לתואר ראשון בהנדסה אזרחית במסלול הנדסת מבנים של אוניברסיטת אריאל לאוכלוסייה החרדית במבח"ר. התכנית מאושרת להגשה בכפוף למספר נרשמים מינימלי שיוגדר ע"י אגף תקציבים בות"ת ויועבר לידיעת המוסד. הצוות המקצועי במל"ג יעקוב אחר נתוני הנרשמים בשנים הראשונות להפעלת התכנית.
  2. נוכח עמדתו הברורה של משרד הבריאות שלא לפתוח תכניות נוספות לתואר ראשון בתזונה בשל המחסור במקומות להתנסות מעשית בתום הלימודים, ממליצה ות"ת לא לאשר את הגשת התכנית לתואר ראשון במדעי התזונה של אוניברסיטת אריאל לאוכלוסיה החרדית במבח"ר. הצעה זו תוכל להיבחן מחדש עם המעבר לתכנית ארבע שנתית בתזונה הכוללת בתוכה גם את ההתנסות המעשית כחלק בלתי נפרד מהלימודים האקדמיים, בדומה למקצועות הבריאות האחרים.

 

תש"פ/149 – החלטה[3]

בישיבתה ביום 24.8.2020, דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהצעות לתכניות לימודים נוספות המופיעות במסמך 4765, ונוכח ההיבטים התכנוניים שהוצגו בפניה היא ממליצה למל"ג כלהלן:

על מנת למצות את הבדיקות הנדרשות באשר לשת"פ בין האקדמיה למוסיקה ולמחול וקונסרבטוריון רון שולמית בירושלים ולאפשר למכללת לוינסקי להערך כראוי, ממליצה ות"ת לאשר פתיחת מחזור אחד נוסף בשנת הלימודים תשפ"א בתכנית הלימודים של מכללת לוינסקי בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים בלימודי בוגר בהוראה בהתמחות במוסיקה.

[1] היו"ר לא השתתפה בהצבעה

[2] פרופ' רבקה ודמני שאומן ופרופ' שירי נבון ונציה לא השתתפו בהצבעה

[3] פרופ' רבקה ודמני שאומן לא השתתפה בהצבעה