15/09/20

בקשות להנגשת תוכניות לימודים נוספות למגזר החרדי – חוות דעת תכנונית

בישיבתה ביום כ"ו באלול תש"פ (15.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשות לקיום תוכניות לימודים נוספות למגזר החרדי והיא מחליטה:

1. לאמץ את המלצת ועדת היגוי חרדים והמלצת ות"ת (מיום 9.8.2020 ומיום 24.8.2020 בהתאמה) כלהלן:

א.         לאשר את הגשת התוכנית לתואר ראשון במערכות מידע של מכללת ת"א-יפו לאוכלוסיה החרדית במבח"ר וזאת כחלק ממדיניותן של ות"ת/מל"ג להגדיל את מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק.

ב.         לאשר את הגשת התוכנית לתואר ראשון בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט של אוניברסיטת בר אילן לאוכלוסיה החרדית במח"ר וזאת כחלק ממדיניותן של ות"ת/מל"ג להגדיל את מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק, מידע ונתונים.

ג.          במסגרת התוכנית של ות"ת להגדיל את מספר הסטודנטים בהנדסה אזרחית כמענה לביקוש למהנדסים בתחום התשתיות, מחליטה המל"ג לאשר את הגשת התוכנית לתואר ראשון בהנדסה אזרחית במסלול הנדסת תחבורה של הטכניון לאוכלוסיה החרדית במבח"ר. התוכנית מאושרת להגשה בכפוף למספר נרשמים מינימלי שיוגדר ע"י אגף תקציבים בות"ת ויועבר לידיעת המוסד. הצוות המקצועי במל"ג יעקוב אחר נתוני הנרשמים בשנים הראשונות להפעלת התוכנית.

ד.         במסגרת התוכנית של ות"ת להגדיל את מספר הסטודנטים בהנדסה אזרחית כמענה לביקוש למהנדסים בתחום התשתיות, מחליטה המל"ג לאשר את הגשת התוכנית לתואר ראשון בהנדסה אזרחית במסלול הנדסת מבנים של אוניברסיטת אריאל לאוכלוסיה החרדית במבח"ר. התוכנית מאושרת להגשה בכפוף למספר נרשמים מינימלי שיוגדר ע"י אגף תקציבים בות"ת ויועבר לידיעת המוסד. הצוות המקצועי במל"ג יעקוב אחר נתוני הנרשמים בשנים הראשונות להפעלת התוכנית.

ה.         נוכח עמדתו הברורה של משרד הבריאות שלא לפתוח תוכניות נוספות לתואר ראשון בתזונה בשל המחסור במקומות להתנסות מעשית בתום הלימודים, מחליטה מל"ג לא לאשר את הגשת התוכנית לתואר ראשון במדעי התזונה של אוניברסיטת אריאל לאוכלוסיה החרדית במבח"ר. הצעה זו תוכל להיבחן מחדש עם המעבר לתוכנית ארבע שנתית בתזונה הכוללת בתוכה גם את ההתנסות המעשית כחלק בלתי נפרד מהלימודים האקדמיים, בדומה למקצועות הבריאות האחרים.

ו.          על מנת למצות את הבדיקות הנדרשות באשר לשת"פ בין האקדמיה למוסיקה ולמחול וקונסרבטוריון רון שולמית בירושלים ולאפשר למכללת לוינסקי להערך כראוי, מחליטה המל"ג לאשר פתיחת מחזור אחד נוסף בשנת הלימודים תשפ"א בתוכנית הלימודים של מכללת לוינסקי בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים בלימודי בוגר בהוראה בהתמחות במוסיקה.

2. לאמץ את המלצת ועדת היגוי חרדים מיום 10.9.20 באשר לבקשת המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לקבלת אישור לקיים תוכניות לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר B.Ed.בחינוך מיוחד (21-6) ולתואר B.Ed. הגיל הרך (לידה -6) לסטודנטיות חרדיות בקמפוס המכללה בתל-אביב,  כלהלן: לאור החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 30.4.2020 בה עדכנה את החלטתה בדבר הנגשת ההשכלה לאוכלוסייה החרדית ובה נקבע, בין היתר, שלא יתקיימו לימודים בהפרדה מגדרית בתוך הקמפוסים, והואיל והבקשה הוגשה באוגוסט 2019, לפני ההחלטה על שינוי המדיניות בסוף אפריל (במסגרת נוהל הסדרת חריגות של המל"ג) והלימודים הנ"ל במכללה מתקיימים בפועל משנת 2013, לאור חוות הדעת התכנונית וכדי לא לפגוע בתלמידות שנרשמות לשנת הלימודים הקרובה, מוצע לאשר למוסד לקיים את הלימודים בתוכניות האמורות בשנת הלימודים הקרובה לנרשמות לתשפ"א בלבד. יובהר כי כל עוד לא תשתנה מדיניות המל"ג בהתייחס לאיסור פתיחת תוכניות נפרדות בתוך הקמפוס, לא ניתן יהיה לאשר את קיומן של תוכניות אלה מעבר למחזור תשפ"א.