20/05/15

בקשות לפתיחת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוס – תוכניות חדשות

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית כדלקמן:

  1. הצוות המקצועי במל"ג-ות"ת גיבש המלצות לקריטריונים לבחינה ואישור של תוכניות לחרדים המתקיימות בתוך הקמפוסים הרגילים של המוסדות ותוכניות נוספות במח"רים. המלצות הצוות יובאו לאישור באחת הישיבות הקרובות של ועדת ההיגוי.
  2. כדי לא לעצור את הטיפול בבקשות שהוגשו לועדת ההיגוי,  מחליטה ות"ת לאשר את המשך הטיפול בבקשות שיש חשיבות רבה בקיומן ובהתחשב בשני היבטים מרכזיים: ברשימת התחומים הנדרשים כפי שהוגדרה בקול הקורא להקמת המח"רים (רק התחומים שנכללו באשכול 1) או בתחומי החינוך ובהתחשב בפריסה גאוגרפית של תוכניות הלימודים לחרדים כיום:

 

בהתאם לכך, להלן רשימת התוכניות לאוכלוסייה החרדית בכיתות נפרדות בתחומי הקמפוס המאושרות להגשה:

המוסד תחום הלימודים
מכון טכנולוגי חולון מדעי המחשב
מכון טכנולוגי חולון מתמטיקה שימושית
בית ברל B.Ed. חינוך מיוחד
בית ברל השלמה ל-B.Ed. בקידום נוער
בית ברל השלמה ל-ץB.Ed בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה בחינוך מיוחד)
בית ברל השלמה ל-B.Ed. בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה במקצועות שונים)
בית ברל השלמת ץB.Ed לגיל הרך
בית ברל השלמת B.Ed. אנגלית רב גילאי
בית ברל B.Ed. ליסודי עם התמקצעות במתמטיקה ומדעים

 

בקשות המכון הטכנולוגי חולון דורשות תקצוב מכסות (כ-30 בשנה) נוסף למוסד. מבחינה תקציבית אין מניעה לאשר את התוכניות ולהוסיף את המכסות הנדרשות על בסיס עודפי תקציב בסעיף חרדים. בקשותיה של מכללת בית ברל יאושרו להגשה בשלב זה על בסיס המכסות הקיימות של המוסד. ככל שיוקצו משאבים ייעודיים להכשרת מורים, יתוקצבו תוכניות אלה בהתאם לקריטריונים שיקבעו. האישור לבקשות של בית ברל כפוף לקבלת חוות דעת חיובית מנומקת של משרד החינוך.

יובהר כי על התוכניות לעמוד בכל התנאים שנקבעו בנושא, לרבות בהגדרת קהל היעד, כפי שנקבע בהחלטות מל"ג וות"ת.