28/07/15

בקשות לפתיחת תוכניות לחרדים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, אשר נדונו גם בות"ת בישיבתה  ביום 20.5.2015, והחליטה כלהלן:

  1. לבקש מהצוות המקצועי במל"ג-ות"ת לגבש המלצה לקריטריונים לבחינה ואישור של תוכניות לחרדים המתקיימות בתוך הקמפוסים הרגילים של המוסדות ותוכניות נוספות במח"רים. המלצות הצוות יובאו לאישור באחת הישיבות הקרובות של ועדת ההיגוי.
  2. בנוסף לכך, על מנת לא לעצור את הטיפול בבקשות שהוגשו מל"ג, יימשך הטיפול בבקשות שיש חשיבות רבה בקיומן ובהתחשב בשני היבטים מרכזיים: ברשימת התחומים הנדרשים כפי שהוגדרה בקול הקורא להקמת המח"רים (רק התחומים שנכללו באשכול 1) או הכשרת מורים ובהתחשב בפריסה גאוגרפית של תוכניות הלימודים לחרדים כיום. בהתאם לכך, להלן רשימת התוכניות לאוכלוסיה החרדית בכיתות נפרדות בתחומי הקמפוס המאושרות להגשה:

 

המוסד תחום הלימודים
מכון טכנולוגי חולון מדעי המחשב
מכון טכנולוגי חולון מתמטיקה שימושית
בית ברל B.Ed. חינוך מיוחד
בית ברל השלמה ל-B.Ed. בקידום נוער
בית ברל השלמה ל-B.Ed. בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה בחינוך מיוחד)
בית ברל השלמה ל-B.Ed. בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה במקצועות שונים)
בית ברל השלמת B.Ed. לגיל הרך
בית ברל השלמת B.Ed. אנגלית רב גילאי
בית ברל B.Ed. ליסודי עם התמקצעות במתמטיקה ומדעים

 

  1. האישור לבקשות של בית ברל כפוף לקבלת חוות דעת חיובית של משרד החינוך.
  2. הגשת הבקשה של המכון הטכנולוגי חולון, לפתיחת תוכנית לימודים במדעי המחשב לאוכלוסיה החרדית, מותנית באישור המל"ג על עמידת המוסד בהחלטת המל"ג בעניין הדוחות להערכת איכות בתחום מדעי המחשב כפי שהתקבלה ביום 3.3.2015.
  3. על התוכניות לעמוד בכל התנאים שנקבעו בנושא, לרבות בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע בהחלטות מל"ג וות"ת.
  4. לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום 13.7.2015, שלא לאשר את בקשותיהם של המרכז האקדמי אור יהודה והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן לפתיחת תוכניות לימודים לאוכלוסייה החרדית. המלצה זו גובשה לאחר שוועדת ההיגוי דנה בערעורים שהגישו המוסדות הנ"ל בישיבתה ב-13.7.2015, לרבות שמיעת נציגי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ושקלה את נימוקיהם.