01/12/15

בקשות משרד החינוך לאשר הגשת תוכניות ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" למורים חרדים – מכללה ירושלים

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר למכללה ירושלים להגיש בקשה לפתוח תוכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה" בספרות ותושב"ע במסלול העל-יסודי למורים מוסמכים בכירים מהמגזר החרדי, וזאת במסגרת הקול הקורא של משרד החינוך להכשרת מורים חרדים להוראת מקצועות הליבה.