10/02/15

בקשות שהוגשו במסגרת הקול הקורא מטעם משרד החינוך למכללות האקדמיות לחינוך להציע תוכניות לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) עם התמחות בהוראת מקצועות הליבה למורים מהמגזר החרדי בשנה"ל תשע"ה – עדכון

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

א.         בהמשך להחלטת מל"ג מיום 18.11.2014 בנושא בקשות שהוגשו במסגרת הקול הקורא מטעם משרד החינוך למכללות האקדמיות לחינוך להציע תוכניות לימודי השלמה  לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) עם התמחות בהוראת מקצועות הליבה למורים מהמגזר החרדי בשנה"ל תשע"ה, ולבקשת משרד החינוך מיום 18.1.2015, מחליטה המועצה לאשר הפעלתן של עד שלוש תוכניות לימודי השלמה למורים חרדים (במקום שלוש תוכניות לימודים אחרות שאושרו אך לא נפתחו), כלהלן:

  1. מכללה ירושלים: מתמטיקה במסלול על-יסודי (בקמפוס המכללה).
  2. מכללת תלפיות: מדעים במסלול יסודי (בקמפוס המכללה).
  3. מכללת חמדת הדרום: מדעים במסלול יסודי (בקמפוס המכללה).

ב.         בהתאם להתחייבויות שהוגשו, על המכללות להקפיד כי רמתם של לימודי המכינה, תוכניות הלימודים האקדמיות, התשתיות והסגל זהה לרמה בתוכנית הרגילה.

ג.          על המכללות לשים דגש על השלמת פערי הידע של הסטודנטים החרדים, על היקף הלימודים הנדרש במכינה ועל תנאי הקבלה לתוכניות אלה ועל תנאי הסיום והמעבר, ומשך הזמן הריאלי לעמידה בכלל הדרישות האקדמיות לקבלת התואר.

ד.         תוכניות הלימודים יתקיימו ע"פ ה"מתווה לקיומם של תוכניות לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.)  לגננות ומורים מוסמכים בכירים", אשר אומץ במל"ג בישיבתה ביום 18.11.14, וזאת כתנאי לסיום הלימודים בתוכנית. על המוסדות יהא להגיש למל"ג את התוכניות המתוקנות בהתאם למתווה עד סוף שנה"ל תשע"ה.